Χρήσιμες πληροφορίες

via Ενιαίοs Φορέαs της Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ) Hellenic Education in Great Britain – Official Website – Τελευταία νέα.